A lidhen shënimet e mia personale me pyetësorët, që i plotësoj?

Plotësimi i pyetësorëve apo vlerësimeve në ueb faqe nuk lidhet në asnjë mënyrë me shënimet tuaja.

Plotësimi i pyetësorëve apo vlerësimeve në ueb faqe nuk lidhet në asnjë mënyrë me shënimet tuaja.